webové stránky gumpido.cz a příslušných mobilních aplikací.

Tyto všeobecné podmínky užívání portálu Gumpido.cz (dále jen "VOP") upravují podmínky využití slevových kupónů, které jsou zveřejňovány prostřednictvím internetového portálu www.gumpido.cz a příslušných mobilních aplikací pro operační systémy iOS a Android, provozovaných společností Gumpido, s.r.o., IČO: 09298495, se sídlem Praha 6, Na pískách 1489/10, PSČ 186 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 334038 (dále jen „Provozovatel“). Kontaktní údaje email: info@gumpido.cz].

I. Definice pojmů, základní zásady

1. Inzerenti jsou internetové nebo zásilkové obchody, případně jiné subjekty, které prostřednictvím Portálu inzerují své služby / zboží a zveřejňují na něm Kupóny s výhodami pro Uživatele.

2. Uživatel je jakýkoliv návštěvník Portálu, který využije Kupóny a je výhradně spotřebitelem.

3. Portál je webová stránka s webovým sídlem URL: http://www.gumpido.cz, respektive mobilní aplikace určené pro zařízení s operačním systémem iOS a Android (taková mobilní aplikace dále jen jako „Aplikace“), jejichž prostřednictvím Inzerenti prostřednictvím Provozovatele zveřejňují své Kupóny.

4. Kupón je kód, sleva nebo jiná výhoda zveřejněná na Portálu, který Uživatele opravňuje uplatnit slevu při nákupu v internetovém, zásilkovém nebo kamenném obchodě Inzerenta, a to v souladu s pravidly uvedenými spolu s Kupónem.

5. Body jsou jednotky nezbytné pro splnění podmínek uplatnění Kupónu dle podmínek jednotlivých kupónů. Body Uživatel získá na základě pohybové aktivity zaznamenané v Aplikaci Provozovatele.

6. Uživatel, který se zaregistruje na Portálu, nebo využije Kupón bez registrace na Portálu, vyjadřuje výslovný souhlas s obsahem těchto VOP a s jejich užitím pro smluvní vztah mezi ním a Provozovatelem.

II. Portál Gumpido.cz

1. Na Portálu jsou zveřejňovány aktuální nabídky Inzerentů, na základě kterých může kterýkoli Uživatel využít zveřejněné Kupóny a uplatnit je u Inzerenta.

2. K uplatnění Kupónu dochází buď přesměrováním na webové sídlo nebo portál Inzerenta, vytištěním a uplatněním Kupónu v kamenném obchodě Inzerenta, nebo uplatněním jiné slevy, a to ve smyslu podmínek uvedených na Kupónu, zejména po obdržení příslušného počtu Bodů.

3. Provozovatel vstupuje do smluvního vztahu s Uživatelem pouze v souvislosti s poskytnutím oprávnění k užívání mobilních Aplikací Provozovatele Uživatelem (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je na straně Provozovatele závazek poskytnout Uživateli nevýhradní a teritoriálně neomezené licenční oprávnění k užití Aplikace (dále jen „Licence“). K uzavření Smlouvy dojde okamžikem úspěšné instalace mobilní Aplikace na mobilním přístroji. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Text Smlouvy ve formě těchto VOP si může uživatel kdykoli přečíst na webové stránce www.gumpido.cz. Uživatel nemá nárok na uzavření Smlouvy. Poskytnutí Licence a užívání Aplikace Uživatelem je bezplatné a nenáleží za ně Provozovateli od Uživatele žádná odměna.

4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být kdykoli vypovězena kteroukoliv smluvní stranou bez výpovědní lhůty. Uživatel může vypovědět Smlouvu výmazem Aplikace. Výpověď ze strany Provozovatele se provádí trvalým zastavením služeb vůči Uživateli.

5. Provozovatel Portálu v žádném případě nevstupuje do smluvního vztahu s Uživatelem v souvislosti s uplatněním Kupónů zveřejněných na Portále. Všechna práva a výhody vyplývající z Kupónu je Uživatel oprávněn uplatnit pouze vůči Inzerentovi. Tato práva a povinnosti se řídí příslušnými obchodními podmínkami daného Inzerenta a smlouvou uzavřenou s Inzerentem.

6. Poskytování služeb předpokládá funkčnost a provozuschopnost mobilního přístroje uživatele (obzvláště datový přenos a telefonie) a mobilní sítě operátora Uživatele. Funkčnost a provozuschopnost mobilního přístroje a připojení k mobilní síti nejsou předmětem služeb Provozovatele; za ně odpovídá sám Uživatel. Pro užívání služeb je proto obzvláště nutné, aby byly operační systémy mobilního přístroje i Aplikace neustále udržovány v aktuálním stavu. Úpravy mohou vést navíc k tomu, že obzvláště starší přístroje v budoucnosti nebudou odpovídat požadavkům nebo budou fungovat pouze v omezené míře.

7. Uživatel má právo odstoupit od Smlouvy podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku do 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to písemným oznámením o odstoupení zaslaným na e-mail info@gumpido.cz

III. Podmínky užívání

1. Využívat Kupóny zveřejněné na Portálu je Uživatel oprávněn po registraci.

2. V případě registrace uvede Uživatel volitelně následující údaje: jméno, výšku, váhu a e-mailovou adresu. Registrace je anonymní a Provozovatel uvedené údaje použije za účelem zpřístupnění Kupónů Uživateli. Uživatel vyslovuje souhlas se zařazením svých údajů do marketingové databáze Provozovatele a s tím, aby Provozovatel užíval uvedené údaje i k zasílání obchodních sdělení svých nebo třetích osob prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, případně aby za tímto účelem uvedené údaje poskytnul i třetím osobám. Uživatel vyslovuje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky. Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že může kdykoli takto udělený souhlas odvolat. Podrobněji viz „Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů a práv subjektu údajů“, které lze nalézt na webu www.gumpido.cz.

3. Registrovaný Uživatel je povinen své přístupové údaje uchovávat v tajnosti a pečlivě zajistit přístup ke svému uživatelskému účtu. Provozovatel nezpřístupní registrační údaje Uživatele žádným třetím osobám s výjimkou případů, kdy tak bude nucen učinit na základě příslušného zákona nebo rozhodnutí vydaného ve smyslu příslušného právního předpisu.

4. Uživatel odpovídá za všechny aktivity, které se uskuteční prostřednictvím jeho uživatelského účtu.

5. Uživatel bere na vědomí, že s cílem zajistit řádné fungování Portálu ukládá Provozovatel někdy na dálku na zařízení Uživatele malé datové soubory, tzv. cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které Portál ukládá v počítači Uživatele při prohlížení Portálu. Díky tomu si Portál na určitý čas uchovává informace o krocích a preferencích Uživatele, takže je při příští návštěvě Portálu Uživatel nemusí znovu uvádět. Soubory cookie může Uživatel kontrolovat a / nebo smazat a / nebo znemožnit jejich ukládání, a to podle vlastního uvážení. Podrobněji viz „Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů a práv subjektu údajů“ které lze nalézt na webu www.gumpido.cz.

IV. Kupóny

1. Kupóny vygenerované na Portále může registrovaný Uživatel použít na příslušném webovém sídle Inzerenta za účelem nákupu nebo využití akce uvedené na Kupónu, případně je může vytisknout a využít v kamenném obchodě Inzerenta. Podmínky využití Kupónu budou na něm uvedené.

2. Kupóny mohou zahrnovat slevy, akce, speciální nabídky, výprodeje a jiné výhody za účelem podpory prodeje zboží nebo služeb Inzerentů.

3. Portál ani Poskytovatel přímo neposkytuje výrobky a / nebo služby uvedené v kupónech. Za obsah Kupónů odpovídá Inzerent.

4. Informace uvedené na Kupónech se mohou lišit od skutečné nabídky Inzerentů. Provozovatel neodpovídá za obsah ani pravdivost Kupónů, vůči Provozovateli nevznikají Uživateli žádné nároky. Provozovatel poskytuje informace o probíhajících akcích a slevách prostřednictvím Kupónů, avšak za jejich obsah odpovídají Inzerenti.

V. Odpovědnost Provozovatele

1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odmítnout, omezit, pozastavit nebo přerušit platnost Kupónu včetně příslušných kódů jakož i částečně nebo zcela omezit přístup na Portál, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel je oprávněn pozastavit Portál a s ním spojené poskytování Kupónů kdykoli dle vlastního uvážení.

2. Provozovatel negarantuje přístupnost Portálu ani Kupónů ve všech lokalitách a oblastech, ani časovou platnost a dostupnost služeb Portálu, který může zaznamenat výpadky.

3. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP Provozovatel nebude za žádných okolností nést odpovědnost za jakékoliv speciální, nepřímé, následné nebo náhodné škody nebo ušlý obrat, ušlé zisky, ušlé příležitosti nebo ušlé příjmy Uživatele, nebo jiné obdobné nepřímé škody, které vznikly Uživateli a vyplývají z / nebo vznikly v souvislosti s použitím Portálu nebo využití Kupónů, pokud takováto škoda nebyla způsobena úmyslným jednáním Provozovatele

VI. Práva a povinnosti Uživatele

1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že služby Portálu bude využívat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito VOP. Především se zavazuje, že nebude Kupóny nijak zneužívat, zejména je nebude dále úplatně distribuovat, pozměňovat, ani s nimi jakýmkoli způsobem dále obchodovat s výjimkou případů, které dovoluje Inzerent, Provozovatel, Portál nebo který vyplývá ze samotného Kupónu.

2. Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno automatizované získávání Kupónů nebo jiného obsahu Portálu nebo vytváření kopií a jiných rozmnoženin, shromažďování, zpracování, zařazování do databází jakéhokoliv druhu.

3. Uživatel se zavazuje, že se zdrží jakéhokoliv zneužití Portálu a Kupóny bude využívat pouze v souladu s jejich deklarovaným účelem.

VII. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku).

2. Licence Provozovatele opravňuje-li Uživatele k nevýhradnímu využití Aplikace dle sjednaných podmínek v těchto VOP.

3. Uživatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu Provozovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si Licenci prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu Licence lze vytknout do šesti měsíců ode dne převzetí předmětu plnění, čímž je třeba rozumět především instalaci Aplikace.

4. Vadu krytou zárukou musí Uživatel vytknout Provozovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění, čímž je třeba rozumět především instalaci Aplikace, prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Nevytkl-li Uživatel vadu včas a namítne-li Provozovatel opožděné vytknutí, soud Uživateli právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které Provozovatel při předání věděl nebo musel vědět.

5. Je-li vada odstranitelná, může se Uživatel domáhat buď
5.1 opravy, nebo
5.2 doplnění toho, co chybí,

6. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Uživatel odstoupit od smlouvy.

7 Práva z vadného plnění Uživateli nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím Licence věděl nebo musel vědět, dále pokud Uživatel vadu sám způsobil, zejména tím, že poskytnul nesprávné nebo neúplné podkladky pro poskytnutí Licence nebo jednal v rozporu se Smlouvou, těmito Podmínkami užití nebo pokyny Provozovatele.

8. Při vytýkání vad (reklamaci) Licence Provozovatel Uživateli doporučuje, aby Uživatel specifikoval zpochybněnou Licenci, důvod zpochybnění Licence, přesný popis charakteru vad a aby uvedl, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Uplatnění práv z vadného plnění může Uživatel zasílat mimo jiné na adresu sídla Provozovatele či na adresu elektronické pošty Provozovatele uvedené v úvodu VOP.

9. Provozovatel je povinen přijmout vytknutí vady (reklamaci) v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Provozovatel je povinen Uživateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Uživatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Uživatel požaduje.

10 Provozovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Licence potřebná k odbornému posouzení vady. Provozovatel reklamace vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se s Uživatelem nedohodnul jinak. O datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně o písemném odůvodnění zamítnutí reklamace plnění vystaví Provozovatel Uživateli písemné potvrzení

11. V souladu s Občanským zákoníkem má Uživatel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Právo na úhradu těchto nákladů musí Uživatel uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022.

2. Veškeré práva a povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo poskytované na základě registrace na Portálu, ani jejich část není Uživatel oprávněn postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

3. Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

5. Provozovatel je oprávněn měnit VOP (přičemž změnou se rozumí i částečné nebo úplné nahrazení VOP zvláštními obchodními podmínkami). Bude-li na vztah Smluvních stran dopadat ustanovení § 1752 Občanského zákoníku, je pak Provozovatel povinen zaslat Uživateli (a to i prostřednictvím e-mailu) znění změněných VOP nejpozději 1 měsíc přede dnem nabytí účinnosti změněných VOP, Uživatel je pak oprávněn odmítnout změněný návrh VOP a Smlouvu z uvedeného důvodu vypovědět. V případě uplatnění práva výpovědi Uživatelem, činí pak výpovědní lhůta 1 měsíc ode dne doručení písemné výpovědi Provozovateli.V Praze 1.1.2022
Soubory Cookies

Používáme soubory cookies, abychom zlepšili Vaši uživatelskou zkušenost.